Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Nevelőtestület

 

Kúti László

tanár, informatika

Ásványi Márta

tanító, német nyelv

Baksa Tiborné

tanító, diákönkormányzat-segítő

Bereczky Judit

igazgatóhelyettes, hittanoktató, tanító, óvópedagógus

Bodnárné Kozarich Edit

tanító, napközis nevelő

Borgya-Réfi Ildikó

táncpedagógus

Bordáné Csököly Éva

tanár, fizika - matematika

Borics Zoltánné

tanító, napközis nevelő, református hittanoktató

Brisendinené Varga Tünde

tanító, angol nyelv, református hittanoktató

Cseh Borbála

tanár, életvitel

Cseh Katalin

tanító, informatika

Csonka Tünde

német nemzetiségi tanító, német nyelvi mestertanár, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Csutor-Varga Eszter

tanító, természetismeret

Deli-Borsos Melinda

tanító

Egresiné Szilaj Magdolna

tanító, napközis nevelő

Farkas Éva

tanító

Fehér Csaba

tanár, testnevelés

Fehérné Varga Viktória

tanár

Gaál Istvánné

tanító, munkaközösség-vezető

Germányiné Tündik Erika

tanár, magyar, könyvtáros

Hajas Istvánné

tanító, drámapedagógus

Horváth Zoltánné

tanár, matematika - kémia, munkaközösség-vezető

Hubert Zoltánné

tanító

Jansikné Labancz Györgyi

tanár, informatika-matematika

Jenei-Istvánfi Krisztina

tanár, angol nyelv

Kenéz Ágnes

tanár, magyar - német nyelv

Kernács Viktória

tanító, rajz, munkaközösség-vezető

Kis Erzsébet

tanító, magyar

Kissné Hunyadi Ágnes

tanító, fejlesztő pedagógus, munkaközösség-vezető

Licsákné Varga Ilona

tanár, földrajz - testnevelés

Losonczyné Poncz Melinda

tanító, napközis nevelő

Mákos Annamária

tanár, informatika-matematika, diákönkormányzat-segítő

Marosi Rita

tanító, napközis nevelő

Matalinné Ungvári Ágnes

tanár, matematika, gyermekvédelmi felelős

Mészáros Róbert

tanító, napközis nevelő

Mészárosné Bubori Melinda

katolikus hittanoktató

Mihók Anikó

tanár, katolikus hittanoktató

Monori Ildikó

tanító

Némedi Zoltán

tanár, testnevelés, munkaközösség-vezető

Ócsainé Velisek Gabriella

pszichológus

Őze Éva

tanár, angol nyelv

Pálinkás László

tanár, matematika

Papp Edit

igazgatóhelyettes, tanító, drámapedagógus

Patály Edit

tanító

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

tanár, ének-zene, szolfézs

Petró Gabriella

tanár, történelem, munkaközösség-vezető

Pintér Péter

tanár, angol nyelv, tanító - református hittanoktató

Pintér Péterné

tanító, református hittanoktató, tanár, ének, egyházi ének

Podráczkyné Kiss Edit

tanító

Sárközi Mihályné

tanító, napközis nevelő

Szalai Anett

tanító, református hittanoktató, óvónő

Szuda Jánosné

tanító, napközis nevelő

Takó Andrásné

igazgatóhelyettes, tanár, magyar - történelem

Tóth Istvánné Koltai Györgyi

tanító, fejlesztő pedagógus, óvónő

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia - testnevelés, gyógytestnevelő

Tóthné Gutpintér Anikó

gyógypedagógus

Törökné Veres Mária

tanító, drámapedagógus

Tugyi Beáta

tanár, vizuális kultúra

Turbucz Erzsébet

református vallástanár

Túri Andrea

tanár, matematika - informatika, munkaközösség-vezető

Varga Flórián

tanár, földrajz - rajz

Varga Zsoltné

tanító, drámapedagógus, munkaközösség-vezető

Vasné Arany Katalin

tanító, német nyelv, egyházi ének, református hittanoktató

Vinczéné Márföldi Tünde

tanár, magyar-ének

 

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása a 2017/2018-as tanévben

 

Hétfő

14:15-15:45

Kedd

13:45-15:15

Szerda

13:45-14:30

Csütörtök

13:45-15:15

 

Várjuk szeretettel a kedves olvasókat!

 

 

A könyvtárhasználat rendje

 

Jogok és kötelezettségek

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás

 • könyvtári gyűjtemény helyben használata 

 • információ a könyvtár szolgáltatásairól

2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való bejelentkezés után vehetők  igénybe. A könyvtár ingyenes. A kikölcsönzött könyv elhagyása, rongálása esetén a könyvtárhasználó köteles térítési díjat fizetni. ( Az elhagyott dokumentum aktuális értéke) A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzési időt betartani. Az a tanuló, aki tanév végéig könyvtártartozását nem rendezi, nem kaphat bizonyítványt.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárat az iskola házirendjének megfelelően, az alapvető illemszabályokat betartva használják a tanulók. A könyvtárból könyvet kivinni, annak bemutatása nélkül nem szabad. A visszahozott és kikölcsönzött könyveket be kell mutatni a könyvtárosnak a nyilvántartás miatt. Új olvasó a könyvtárhasználat rendjét elolvassa , ha kérdése van,a könyvtárossal megbeszéli.

Kézikönyveket, videokazettákat, CD-ket tanulók nem kölcsönözhetik. A pedagógusok indokolt esetben 1-1 tanóra idejéig kölcsönözhetik, illetve helyben használhatják. A könyvtárhasználati és egyéb órákat az osztályfőnökök, illetve szaktanárok 1 héttel előbb jelezzék a könyvtáros tanárnak. Az osztályban, nevelői szobában az oktató-nevelő munkát egész évben segítő könyvek letéti állománynak számítanak. Év elején lehet kikölcsönözni, tanév végén pedig vissza kell szolgálni a könyvtáros tanárnak.

 

A kölcsönzés szabályai

A kikölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható, őrjegyet használva, a polcok rendjét megtartva. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

 • kölcsönözhetők

 • részlegesen kölcsönözhetők ( pl. kötelező irodalom, tankönyvek)

 • csak helyben használhatók

Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése 3 hét. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.

 

„VÁR A KÖNYVTÁR”

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem hagy el soha.”

(Leonardo da Vinci)

 

Az ismeretek legjelentősebb forrásai – minden technikai fejlődés dacára – a könyvek, ami azt a feladatot jelenti az iskolai oktató-nevelő munka számára, hogy megismertesse a tanulókat ezekkel a forrásokkal, és kialakítsa bennük azt a készséget, hogy ezekhez a forrásokhoz önállóan is el tudjanak jutni, képesek legyenek újabb- szélesebb és mélyebb –ismeretekre szert tenni.

Magyar- és könyvtárostanárként rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetőséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek.

Célom, hogy a kötetlenebb olvasóvá nevelő órák mellett minél több gyermek látogassa meg az iskola könyvtárát.

Igyekeztem minél érdekesebbé, színesebbé tenni ezeket a foglalkozásokat többek között meseolvasással, játékos feladatokkal,  filmvetítéssel, énekléssel vagy esetleg interaktív formában. Az előzetes kutatómunkákban, internetes feladatok összeállításában, rajzolásban, ollózásban „kis könyvtárosaim” segítettek, akik 2-3 éve kísérik könyvtárosi munkámat (Tauber Lili, Sziládi Robi, van der Burg Theodór, Nyitrai Regina, Szalai Nóri).

Igazán nagy segítségemre voltak a selejtezésben, állománybevétel  – és rendszerezésben, kölcsönzésben, szakjelzetek készítésében.

 

Olvasóvá nevelő órákat a következő témakörökben tartottam:

 • Nem elég korán kezdeni (Ismerkedés a könyvtárral)

 • Ismerkedj velem! Mesebirodalom vagyok… (A könyvtár dokumentumainak bemutatása)

 • Kedvenc állataink (Kalandozások az állatok világában)

 • Farsang (Kézikönyvek használata)

 • Mátyás, az igazságos (Látogatás Hunyadi Mátyás udvarába képekkel)

 • Vikingek és lovagok (Rendhagyó történelemóra)

 • Gárdonyi Géza és az Egri csillagok című regény (A témakör bevezető könyvtári irodalomórája)

 • Haza és szülőföld (Ismerkedés hazánk jelképeivel, nevezetességeivel képekkel, dalokkal)

 

Tapasztalatom szerint sok tájékozott, érdeklődő tanuló jár iskolánkba, akik szeretik a könyveket, nyitottak az  új és ismeretlen dolgok iránt. Egyre többen keresik fel az iskola könyvtárát, hogy versenyekre készüljenek, házi-és szorgalmi feladatokat írjanak, interneten keresgéljenek. Persze minderre nem lenne lehetőség, ha nem gyarapítanánk és frissítenénk állandóan a dokumentumok állományát.

 

Az intézmény vezetősége fontosnak tekinti az oktató-nevelő munkánkban az iskolai könyvtár szerepét, és annak fejlesztése érdekében minden téren támogatják azt. Hálás köszönet érte!

 

 

Germányiné Tündik Erika  

tanár  

 

Csengetési rend

 

Szabadság tér 4. szám alatti épületben / feladatellátási helyen

1. óra

8:00-8:45

2. óra

9:00-9:45

3. óra

9:55-10:40

4. óra

10:50-11:35

5. óra

12:00-12:45

6. óra

12:50-13:35

7. óra

13:40-14:25

8. óra

14:30-15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola utca 2. szám alatti épületben / feladatellátási helyen

1. óra

8:00-8:45

2. óra

9:00-9:45

3. óra

9:55-10:40

4. óra

10:50-11:35

5. óra

11:45-12:30

6. óra

12:40-13:25

 

 

A két feladatellátási hely csengetési rendje között 15 perces eltérés van az 5. tanóránál.

2017. szeptember 01-jétől a 15 perces szünet az 1. tanóra után következik.

Szakkörök

 

 

    alkalmazott grafika

Varga Flórián

    atlétika

Némedi Zoltán

    énekkar

Péterné Kiss Kalmár Ibolya, Vinczéné Márföldi Tünde

    gyöngyfűzés

Matalinné Ungvári Ágnes

    idegen nyelv

Brisendinené Varga Tünde, Egresiné Szilaj Magdolna

    informatika

Mákos Annamária

    kerámia

Kernács Viktória, Varga Flórián

    kézilabda

Fehér Csaba

    kézműves

Osgyáni Elvira

    néptánc

Borgya-Réfi Ildikó, Molnár Máté

    rajz

Kernács Viktória, Varga Flórián

    sakk

Károlyi József

    színjátszó

Fehérné Varga Viktória, Kenéz Ágnes

    szolfézs

Péterné Kiss Kalmár Ibolya

    torna

Halmi Katalin

    tűzzománc

Kernács Viktória

 

Fenntartó testület

 

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Igazgató Tanácsának tagjai

 

AZ IGAZGATÓ TANÁCS ELNÖKE: Nt. Hánka Levente

 

    Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség részéről
   

 

 

Nt. Hánka Levente
Györe Sándor gondnok
Farkas Edit presbiter
Füléné Nagy Piroska presbiter

     
     
    Cegléd Felszegi Református Egyházközség részéről
     

 

Nt. Bereczky Örs
Arany Béla gondnok
Dr. Szomoru Márta presbiter
Dr. Tóth Zoltán presbiter

     
     
    Cegléd Újvárosi Református Egyházközség részéről
     

 

Nt. Ócsai Tibor
Istvánfi Károly gondnok
Balog Ervin presbiter
Petró Tamás presbiter

 

Hivatalból tagok

Kúti László igazgató
Turbucz Erzsébet vallástanár
Hörömpőné Magyar Edina gazdasági vezető
Varga Zsoltné nevelőtestület által választott tag


Szakértő: Bencze Péter

Mézes reggelünk

Európai Mézes Reggeli Pest megyében

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda elsős és harmadikos diákjai falatozhattak az édes csemegéből. Szabó János ceglédi méhész tartott előadást. Sok érdekességet hallhattunk a méhekről, a mézfajtákról, gyűjtésről, pergetésről. A java azonban csak eztán következett, amikor a gyerekek megkóstolhatták kedvük szerint a napraforgó-, repce-, propoliszos vagy vegyes virágmézet.
 
Érdekes volt és finom, köszönjük!

A reggeli édes eseményünkről készült képek megtekinthetők a Galériában!

Tervezett programjaink

 

2017. november 10.: Retro buli az Ipartestület épületében

2017. november 17.: mézes reggeli az 1. és 3. évfolyamosok számára

2017. november 20.: fogadóóra (alsó tagozat 16:30-tól, felső tagozat 17:00-tól)

2017. november 24.: egészségvédelmi nap 14:00-tól a felső tagozat számára

2017. november 25.: Édes Csemő sakkverseny

 

Suliváró

A teljes méret megtekintéséhez kérjük, kattintson a képre!

 

 
 
 
 
 
 

Országos Birkózó Bajnokság

2017. november 11-én Dorogon Józsa Attila (5.a) ismét megméretette magát, méghozzá a Diák II. Országos Birkózó Bajnokságon, ahol is a 3. helyet nyerte el.

 

Szívből gratulálunk a sikerhez!

Nikola Vukov emlékverseny

2017. október 28-án Józsa Attila (5.a) Szerbiába, Zentába utazott, hogy részt vegyen a 27. Nemzetközi "Nikola Vukov" Birkózó Emlékversenyen, ahol végül aranyérmet hozhatott el!

 

Gratulálunk!

Kézilabda - osztálybajnokság

2017. október 06-án délután a 6. évfolyamos tanulók csoportja fergeteges versenybe kezdett, hogy kiderítsék, melyik osztály a kézilabda bajnoka. Az udvaron tartó kitartó, sportszerű verseny a 6.b osztály bizonyult a legjobbnak, 2. helyezést ért el a 6.a, míg a 6.m a bronzérmet jelentő 3. helyezést nyerte meg.

Karate Magyar Bajnokság

Baricza Péter (4.b) az október 22-én Budapesten megrendezett Karate Bajnokságon az I. helyezést hozta el.

 

Szívből gratulálunk a kiváló teljesítményéhez!

Dévay Hús Kupa

2017. október 14-én rendezték meg a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban a Dévay Hús Kupa Kötött- és Szabadfogású Területi Bajnokságát, ahol iskolánk tanulója, a 3.a osztályos Józsa Kinga az 5. helyezést érte el.

 

Gratulálunk neki!

Városi kézilabda bajnokság

Cegléd város kézilabdaversenye 2017. október 09-én zajlott le, amin iskolánk csapata is részt vett. Igazán büszkék vagyunk rájuk, ugyanis az 1. helyezést hozták el onnan.

 

Csapatunk tagjai

Andó Botond

Gigor László

Kádár Zalán

Hornyik Dominik

Cseh Dávid

Rétyi Roland

Biró Marcell

Bujáki Botond

Ungvári Tibor

Alkategóriák

5. oldal / 14