Back to Top

Gyökerünk a múlt, jelenünk a jövő...

Szülői értekezletek menete

A szülői értekezleteket áhítattal kezdjük. Az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Elcsendesedünk néhány percre, hogy hallgassuk Isten hozzánk szóló szavát a Bibliából, s imádságban könyörögjünk gyermekeinkért. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

Szakkörök

 

Szakkör megnevezése

Oktató

Angol nyelv

Sánta Zoltán Csaba

Kézműves

Plangár Lilla

Labdarúgás

Vígh Zoltán

Furulya

Móricz Georgina

Szabadidő, játék

Kékvölgyi Viktor

 

 

Elérhetőségek

 
Ceglédi Református Általános Iskola Kőröstetétleni tagintézménye
 

Cím: 2745 Kőröstetétlen, Szolnoki út 1.

Telefonszám: 06/53-368-213

Tanév rendje

Tanév időbeosztása

 

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

első tanítási nap

2015. szeptember 01. (kedd)

utolsó tanítási nap

2016. június 15. (szerda)

Tényleges tanítási napok száma

181 nap

Tanítás nélküli munkanapok  száma

5 nap

 

Tanítási szünet a szorgalmi időben

 

- őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig  tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

 

- téli szünet: 2015. december 21 - 2015 december 31-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő)

 

- tavaszi szünet: 2016. március 24-től  március 29-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).

 

 

Vezetői értekezletek hétfő délután 14:30-tól.
Pedagógus bibliaórák két hetente: kedd 11.00 óra és csütörtök 7.15 óra

 

Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása

 

2015. október 16.

Nevelőtestületi kirándulás
2015. december 12. (szombat) Pedagógus továbbkép

2016. január 25. (hétfő)

Pedagógus csendesnap

2016. március 5.(szombat)

Árpád kupa

2016. június 13. (szerda)

Sportnap

 

Csengetési rend

 

Tanóra

Időtartam

1. óra   

   8:15 - 9:00

2. óra   

   9:10 - 9:55

3. óra   

   10:05 - 10:50

4. óra   

   11:00 - 11:45

5. óra   

   12:00 - 12:45

6. óra   

   13:00 - 13:45

7. óra   

   13:55 - 14:40

8. óra   

   14:40 - 15:25

 

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása a 2015/2016-os tanévben

Hétfő

2. és 3. óra

Kedd

1. és 2. óra

Szerda

3., 6. és 7. óra

Csütörtök

0. óra

Péntek

0. és 2. óra

 

Várjuk szeretettel a kedves olvasókat!

 

A könyvtárhasználat rendje

Jogok és kötelezettségek

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

  • könyvtárlátogatás

  • könyvtári gyűjtemény helyben használata 

  • információ a könyvtár szolgáltatásairól

 2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való bejelentkezés után vehetők  igénybe. A könyvtár ingyenes.

              A kikölcsönzött könyv elhagyása, rongálása esetén a könyvtárhasználó köteles térítési díjat fizetni. ( Az elhagyott dokumentum aktuális értéke)

              A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzési időt betartani. Az a tanuló, aki tanév végéig könyvtártartozását nem rendezi, nem kaphat bizonyítványt.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárat az iskola házirendjének megfelelően, az alapvető illemszabályokat betartva használják a tanulók. A könyvtárból könyvet kivinni, annak bemutatása nélkül nem szabad. A visszahozott és kikölcsönzött könyveket be kell mutatni a könyvtárosnak a nyilvántartás miatt. Új olvasó a könyvtárhasználat rendjét elolvassa , ha kérdése van,a könyvtárossal megbeszéli.

Kézikönyveket, videokazettákat, CD-ket tanulók nem kölcsönözhetik. A pedagógusok indokolt esetben 1-1 tanóra idejéig kölcsönözhetik, illetve helyben használhatják. A könyvtárhasználati és egyéb órákat az osztályfőnökök, illetve szaktanárok 1 héttel előbb jelezzék a könyvtáros tanárnak. Az osztályban, nevelői szobában az oktató-nevelő munkát egész évben segítő könyvek letéti állománynak számítanak. Év elején lehet kikölcsönözni, tanév végén pedig vissza kell szolgálni a könyvtáros tanárnak.

 

A kölcsönzés szabályai

A kikölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható, őrjegyet használva, a polcok rendjét megtartva. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

  • kölcsönözhetők

  • részlegesen kölcsönözhetők ( pl. kötelező irodalom, tankönyvek)

  • csak helyben használhatók

Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése 3 hét. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.

Nevelőtestület

 

Kúti László

intézményvezető, informatika

Ézsiás Istvánné

tagiskola-vezető, tanító, fejlesztőpedagógus

Bordáné Csököly Éva 

tanár, fizika

Cseh-Szabó Anett

tanító, természetismeret, napközis nevelő

Dobránszky Antal Zoltánné

tanító

Dr. Kelemenné Papp Éva

tanár, földrajz

Enyedi-Kecskeméti Anikó

tanító

Horváth Zoltánné

tanár, kémia

Kékvölgyi Viktor

tanító, diákönkormányzat-vezető

Kiszel Krisztina

tanító, matematika

Móricz Georgina

tanító, furulya szakkör

Nt. Sőreg Norbert

református hittanoktató lelkész 

Őze Éva

tanár, angol nyelv

Pálinkás Lászlóné

tanár, matematika

Plangár Lilla

tanító

Roják Angéla

tanár, református hittanoktató 

Sánta Zoltán Csaba

tanító, angol nyelv, tanulószoba

Stummerné Nagy Elvira

iskolatitkár, pedagógiai asszisztens 

Szaniszló Judit

tanár, történelem, könyvtárpedagógus

Tóth Éva

tanár, magyar nyelv és irodalom

Tóthné Bertók Ágnes

tanár, biológia

Túri Andrea

tanár, informatika

Vágó Katalin

hittanoktató

Varga Flórián

tanár, vizuális kultúra

Vigh Zoltán

tanár, testnevelés

 

Intézménytörténet

1877-ben Halász Gyula ajánlotta fel azt a területet birtokán, ahol ma az iskola áll Kőröstetétlenen a Szolnoki út 1. szám alatt. 1948-ban az intézmény levált Nagykőrösről és önállóan Kőröstetétleni Állami Népiskola néven működött. 1996-tól Árpád Fejedelem Általános Iskolaként ismerjük.
 
2008-ban tagintézménye lett a ceglédi Református Általános Iskolának 12 pedagógussal és 87 diákkal.  Jelentős számú a törteli, a jászkarajenői és az abonyi tanulónk, akik számára iskolabuszt biztosítunk tanári felügyelettel. Fejlesztések kezdődtek az intézményben. Számítástechnikai szaktanterem, új tanári szoba és az iskolaépület teljes homlokzati felújítása is megtörtént. A Ceglédi Református Általános Iskola több mint 460 éves. 1545-ben kezdte működését Szegedi Kis István kántor-tanító, reformátor vezetésével. Több diákot adott a debreceni kollégiumnak, Sárospataknak és a nagykőrösi református tanítóképzőnek. A diákok közül később volt olyan, aki már mint tanító került vissza az akkori iskolába.
 
A Ceglédi Református Egyházközségek és a Kőröstetétleni Önkormányzat által aláírt megállapodás hosszú távon biztosítja az iskola működését, finanszírozását.

Áhítatok

Egy héten egyszer különösképpen is megadjuk a módját a reggeli bibliaolvasásnak. Ilyenkor nem a tanteremben, könyveink, és füzeteink között hallgatjuk Isten hozzánk szóló üzenetét, hanem a templomban csendesedünk el. Minden héten kedden nyolc órakor kezdődik a közös reggeli áhítat.

Csendesnap

A református iskola, óvoda többlete az, hogy nevelői, tanárai kiegyensúlyozottak, őszinték, türelmesek, szeretetteljesek, mindig lehet hozzájuk bizalommal fordulni, mindig lehet rájuk számítani. Ha ez igaz rájuk, akkor úgy tudnak forgolódni a gyermekek között, hogy észre vehető lesz majd ez a többlet iskolásokon és óvodásokon egyaránt. Ehhez azonban erőre van szükségük a pedagógusoknak, és tudniuk kell, hogy a saját életük kérdéseire hol kell keresni a választ. A nevelési, tanítási féléveket azért előzi meg egy-egy csendes nap, hogy a becsületes szakmai felkészültség mellett teljes szívvel, lélekkel is ráhangolódjunk a gyermekek közt végzendő nemes és nagyszerű feladatunkra.
Diákjaink is csendességgel indulnak a nyári szünet zsibongása, s a félévi értékelés izgalma után, hogy kedvet, kitartást, erőt merítsenek az előttük álló feladatok becsületes elvégzéséhez.

Bibliaolvasás

Minden reggel szánunk néhány percet az első óra megkezdése előtt arra, hogy néhány gondolatot elolvassunk a Bibliából. A gondos szülő nem engedi útjára szó nélkül gyermekét, akit szeret, hanem valami fontos, figyelmeztető, bátorító, kedves szót még a lelkére köt azzal a reménységgel, hogy gyermeke talán meghallja, talán megszívleli, talán épp ez a szó tartja benne egész nap a lelket. A minket féltőn szerető Isten szavát is ezért olvassuk diákjainknak, hogy legyen útravalójuk, mely erősít, vigasztal, segít helyt állni, jó úton járni, célba érni.

Szülői értekezletek menete

A szülői értekezleteket a Gyülekezeti házban kezdjük. Az aktuális tudnivalók megbeszélése előtt rövid áhítatot tartunk a szülőkkel együtt. Elcsendesedünk néhány percre, hogy hallgassuk Isten hozzánk szóló szavát a Bibliából, s imádságban könyörögjünk gyermekeinkért. Ez a néhány perc is szerves része az értekezletnek, kérjük a kedves szülőket, hogy ne csak ezt követően érkezzenek!

Országos mérés-értékelés

 

Kimutatás a Ceglédi Református Általános Iskola
2014/2015-ös tanévben végzett tavaszi kimeneti belső méréséről

 

/Ceglédi Református Általános Iskola Kőröstetétleni Tagintézménye/

 

Az intézmény belső méréséről készült kimutatását IDE KATTINTVA tekintheti meg.

 

Böngészője beállításától függően vagy egy PDF állomány formájában automatikusan letötltődik az Ön saját gépére, ahol egy PDF olvasó segítségével tudja megnézni, vagy egy felugró ablakban válik azonnal olvashatóvá, lapozgathatóvá.

Templomlátogatások rendje

Ahogyan az írást, az olvasást, a számolást, az idegen nyelv szavait gyakorolni kell, úgy a hitet is. Nem elég hallani, egyszer hallani, hanem meg kell tanulni, be kell gyakorolni, hogy abból aztán olyan erő legyen az életünkben, mely mindig megtart, minden nehéz helyzetben. Ehhez szükséges a közösség. Nemcsak az iskolai, de a templomi, gyülekezeti közösség is. Egy évben egyszer az osztályok együtt mennek el a templomba. Ezen kívül kérjük, hogy még legalább háromszor ki-ki a saját felekezete szerinti (református, evangélikus, katolikus) istentiszteleten is vegyen részt. Ennek az ellenőrzőben, tájékoztató füzetben is legyen nyoma! (Pecsét, aláírás)

 

Időpont

Évfolyam

Helyszín

2018. április 08. 10:00

5. évfolyam

Kőröstetétlen

2018. április 15. 10:00

6-7-8. évfolyam

Kőröstetétlen

 

Alkategóriák

2. oldal / 4